Provozovatel: David Kajínek, IČ: 88833682, DIČ: CZ8807102799 se sídlem Milíře 444, Rádlo 46803, Česká republika. KONTAKTY NA TECHNICKOU PODPORU ZDE. (dále jen „Podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 30tidennivyzva.cz nabízí služby spojené s online nabídkou služeb v oblasti fitness, cvičení, osobních poradců a dalších osobních služeb, dále jen služby. Veškeré placené služby jsou nabízeny ve měně CZK (Kč).
 2. Uživatel vstupem na portál 30tidennivyzva.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 3. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat.

II. OBJEDNÁVKA A PLATBY

 1. Objednání služeb 30ti denní výzvy je možné výhradně online přes stránky 30tidennivyzva.cz a to vždy vyplněním požadovaných údajů (obvykle postačí platná emailová adresa) a odesláním objednávky a následným zaplacením v online systému GoPay.
 2. Členství podléhá opakovaným platbám, se kterými musí uživatel souhlasit a na platební bráně je povolit. V případě ukončení opakovaných plateb zaniká členství posledním zaplaceným dnem této služby nebo smazáním uživatelského účtu v momentě jeho smazání (uživatelské registrace). Zaniknutím členství nebo celého uživatelského účtu dojde i k znepřístupnění obsahu a výhod členské sekce.

III. PLATNOST SLUŽEB

 1. Objednaný voucher na služby má platnost 6 měsíců od vystavení (zaplacení), neaktivuje-li uživatel službu do této doby, aktivační klíč a služba popadá bez náhrady.
 2. Výzvy a služby jsou uživateli k dispozici v účtu 12 měsíců od data prodeje (nikoliv od data, kdy si je aktivujete), doplňkové služby balíčku VÝZVA+ mají platnost dle platnosti programu, ke kterému si ji dokoupíte.
 3. Provozovatelé nabízejí dostupnost zakoupených služeb (výzev) 12 měsíců od jejich prodeje (nikoliv od data, kdy si je aktivujete).
 4. Provozovatelé vyhrazují změnit obsah, ukončit provoz, dostupnost i podporu již neaktuálních výzev bez předchozího upozornění a to ve vyjímečných případech i ve lhůtě kratší, než je uvedených 12 měsíců od data prodeje.
 5. Provozovatelé se zavazují, že v případě mimořádného předčasného ukončení platnosti služeb, poskytnou zákazníkovi přiměřenou náhradu v rámci svých služeb.
 6. Osobní profil si vyhrazujeme smazat s kompletním obsahem bez náhrady, nebude-li uživatel aktivní ve svém profilu více jak 24 měsíců za předpokladu, že v něm není aktivní placené členství.
 7. Ukončením a smazáním uživatelského účtu ze strany uživatele, nekompenzujeme zaplacené a nevyčerpané služby smazané s účtem. Smazané služby nelze ani znovu aktivovat v případném novém účtu uživatele.
 8. Členské služby jsou poskytovány výhradně po dobu aktivního (zaplaceného) členství. V případě ukončení nebo neprodloužení předplacených služeb jsou služby automaticky pozastaveny.

IV. OBJEDNÁVKA A PLATBY

 1. Objednání služeb 30ti denní výzvy je možné výhradně online přes stránky 30tidennivyzva.cz a to vždy vyplněním požadovaných údajů (obvykle postačí platná emailová adresa) a odesláním objednávky a následným zaplacením v online systému GoPay.

V. DODACÍ LHŮTA A FORMA DORUČENÍ

 1. V moment zúčtování platby na našem účtu zprostředkovatele plateb GoPay – tj. v moment zaplacení objednané služby, zasíláme na kontaktní email instrukce a kód pro spuštění online služby nebo informace pro domluvení termínu plnění objednané služby. Plnění služby je možné začít kdykoliv během platnosti a aktivačních kodů, obvykle ale nejpozději do 6 měsíců od platby, není-li u nich uvedeno jinak.
 2. Provozovatelé nenesou odpovědnost za nedoručení informací o objednané službě v případě uvedení neúplné, chybné či jinak nefunkční emailové adresy (například plná schránka).

VI. PROVOZNÍ PODMÍNKY

 1. Materiál na stránkách a částech portálu 30tidennivyzva.cz je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená.
 2. Jakékoli neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v sooladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.
 3. Obsah stránek lze prohlížet a tisknout. Předpokládá se, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním a k nekomerčním osobním účelům a že při každém použití budou smluvní vztahy dodrženy. Nic není dovoleno zaměňovat, modifikovat, prodávat či předávat dále bez písemého souhlasu majitele autorských práv k dané části. Částí stránek dostupné pouze některým uživatelům, kteří například splní podmínky k zpřístupnění obsahu, je obsah těchto míst určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi uživatele, kteří nesplnili podmínky pro zpřístupnění obsahu (tj. kterým je obsah uzamčen nebo jinak znepřístupněn), je posuzováno jako vážné porušení smluvních podmínek.
 4. Provozovatelé stránek neposkytují žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Neručí a nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách ani za následky používání obecných návodů, rad, jídelníčků a cviků, které provozujete na vlastní riziko. V případě pochybností nebo zdravotních problémů se osobně obraťte na odborného specialistu, plány na míru a individuální konzoltace vám rádi zprostředkujeme. Provozovatelé si vyhrazují právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v jakékoliv části stránek, nabídce, uveřejněných informacích i dostupnosti obsahu. Dále nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé během přístupu na tyto stránky ať již přímé, nepřímé, náhodné a nebo jejím použitím a taktéž použitím návodu, rady, doporučení i jiných zde neuvedených forem informací. Stránky 30tidennivyzva.cz mohou odkazovat na jiné stránky, které jsou spravovány jiným provozovatelem – zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli.
 5. Vložením obsahu (ať textové nebo obrazové jakékoliv formy), dává uživatel právo provozovatelům 30tidennivyzva.cz k editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Porušením pravidel, která mohou mít za následek ukončení přístupu na stránku, jsou zejména:
  1. Zveřejnění nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
  2. Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
  3. Předávání nebo usnadnění distribuce obsahu, který je urážlivý, škodlivý, výhrůžný, rušivý, hanlivý, rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku, volgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
  4. Používání volgárního nebo hrubého jazyka.
  5. Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
  6. Pokus o získání hesla jiného uživatele.
  7. Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele nebo bez zaplacení poplatku za reklamní obsah.
  8. Poškození nebo pokus o poškození stránky.
  9. Šíření obsahu nebo i části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
  10. Šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by jinak tento obsah neměli k dispozici.
 6. Prozovatelé stránek si vyhrazují právo kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje pravidla přístupu na 30tidennivyzva.cz. Provozovatelé nepřebírají odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránky.
 7. Žádné informace vkládané uživateli na stránkách nebo zaslané provozovateli libovolným způsobem, nejsou brány jako důvěrné ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozici. Provozovatelé mohou bez jakékoliv náhrady použít a publikovat veškeré myšlenky, nápady, know-how či techniky.

VII. REKLAMACE A VRÁCENÍ PENĚZ

 1. S reklamací služeb se prosíme obracejte na admin@30tidennivyzva.cz a to v případě problémech s technickým čerpáním služby (například chyba klíče pro ověření voucheru).
 2. Odstoupit od smlouvy je možné do 14 dnů a to bez udání důvodů, vyjímku tvoří služba, která byla realizována (načtena do systému) nebo započata před uplynutím této lhůty, u již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz a to ani dílčí části.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s 30tidennivyzva.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití 30tidennivyzva.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 24.12.2022